"НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НЕКОНСОЛИДИРАН

 

към 31. 12. 2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 декември 2021 г.

31 декeмври 2020 г.

 

 

 

Приложение

 

BGN ' 000

BGN ' 000

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетекущи активи

 

 

 

 

 

 

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

 

 

1,1

 

7

7

Земи (терени)

 

 

 

 

 

 

Съоръжения

 

 

 

 

 

 

Сгради и конструкции

 

 

 

 

 

 

Машини и оборудване

 

 

 

 

 

 

Транспортни средства

 

 

 

 

 

 

Други дълготрайни материални активи

 

 

 

 

7

7

Разходи за придобиване на ДМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематериални активи

 

 

1.2

 

 

 

Репутация

 

 

 

 

 

 

Общи нетекущи активи

 

 

 

 

7

7

 

 

 

 

 

 

 

Нетекущи финансови активи

 

 

 

 

 

 

Дялове в участия

 

 

1.3

 

3690

3690

Нетекущи вземания

 

 

1.3.1

 

 

 

Общо нетекущи финансови активи

 

 

 

 

3690

3690

 

 

 

 

 

 

 

Разходи за бъдещи периоди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активи по отсрочени данъци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетекущи вземания

 

 

1.4

 

5788

5788

 

 

 

 

 

 

 

Текущи активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материални запаси

 

 

1.5

 

 

 

Текущи вземания

 

 

1.6

 

543

543

Парични средства

 

 

1.7

 

1

1

Разходи за бъдещи периоди

 

 

 

 

 

 

Общо текущи активи

 

 

 

 

544

544

 

 

 

 

 

 

 

Общо активи

 

 

 

 

10029

10029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложенията и пояснителните сведения представляват неразделна част от финансовия отчет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано от името на :

 

 

 

 

 

 

"НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляващ :

 

 

 

 

 

 

Андрей Тенев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставител : Аксения Михайлова-Дочева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 15.01.2022

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 


"НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НЕКОНСОЛИДИРАН

 

към 31 декември 2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 декември 2021 г.

31 декември 2020 г.

 

 

 

Приложение

 

BGN ' 000

BGN ' 000

 

 

 

 

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собствен капитал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основен/регистриран/ капитал

 

 

1.7.1

 

5482

5482

 

 

 

 

 

 

 

Резерви

 

 

 

 

 

 

Премии от емисии

 

 

 

 

3185

3185

Общи резерви

 

 

 

 

548

548

Други резерви

 

 

 

 

27

27

Общо

 

 

1.7.2

 

3760

3760

 

 

 

 

 

 

 

Финансов резултат

 

 

 

 

 

 

Натрупани загуби от минали години

 

 

 

 

-367

-344

Натрупани печалби от минали години

 

 

 

 

11

11

Печалба/загуба за периода

 

 

 

 

-17

-23

Общо

 

 

1.7.3

 

-373

-356

 

 

 

 

 

 

 

Общо собствен капитал

 

 

 

 

8869

8886

 

 

 

 

 

 

 

Малцинствено участие

 

 

 

 

36

36

 

 

 

 

 

 

 

Нетекущи пасиви

 

 

 

 

 

 

Дългосрочни заеми

 

 

 

 

31

31

Общо

 

 

1.8

 

31

31

 

 

 

 

 

 

 

Пасиви по отсрочени данъци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходи за бъдещи периоди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущи пасиви

 

 

1.9

 

 

 

Търговски и други задължения

 

 

 

 

266

267

Задължения към свързани предприятия

 

 

 

 

289

277

Данъчни задължения

 

 

1.9.1

 

129

128

Задължения към персонала

 

 

 

 

139

137

Задължения към социалното осигуряване

 

 

 

 

61

58

Други задължения

 

 

 

 

209

209

Общо текущи пасиви

 

 

 

 

1093

1076

 

 

 

 

 

 

 

Общо пасиви

 

 

 

 

10029

10029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложенията и пояснителните сведения представляват неразделна част от финансовия отчет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано от името на :

 

 

 

 

 

 

"НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляващ :

 

 

 

 

 

 

Андрей Тенев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставител : Аксения Михайлова- Дочева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 15.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД НЕКОНСОЛИДИРАН

 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 Г. - 31.12.2021 Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2021 г.-31.12.2021 г.

01.01.2020 г.-31.12.2020 г.

 

 

 

Приложение

 

BGN ' 000

BGN ' 000

 

 

 

 

 

 

 

Приходи от обичайната дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходи от продажби

 

 

2.1

 

 

 

Себестойност на продажбите

 

 

2.2

 

 

 

Брутна печалба

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Други доходи/разходи (нетно)

 

 

 

 

0

-18

Административни разходи

 

 

 

 

-17

-5

Резултат от оперативна дейност

 

 

 

 

-17

-23

 

 

 

 

 

 

 

Финансови приходи

 

 

 

 

 

 

Финансови разходи

 

 

 

 

 

 

Резултат от финансова дейност

 

 

2.3

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печалба/загуба преди данъчно облагане

 

 

 

 

-17

-23

 

 

 

 

 

 

 

Данък върху печалбата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печалба/загуба за периода след данъчно облагане

 

 

 

-17

-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложенията и пояснителните сведения представляват неразделна част от финансовия отчет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано от името на :

 

 

 

 

 

 

"НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляващ :

 

 

 

 

 

 

Андрей Тенев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставител : Аксения Михайлова- Дочева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 15.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НЕКОНСОЛИДИРАН

 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 Г. - 31.12.2021 Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2021 г.-31.12.2021 г.

01.01.2020 г.-31.12.2020 г.

 

 

 

 

BGN ' 000

BGN ' 000

 

 

 

 

 

 

Паричен поток от оперативна дейност

 

 

 

 

 

Постъпления от клиенти

 

 

 

 

 

Плащания на доставчици

 

 

 

 

 

Плащания на персонала и за социално осигуряване

 

 

 

-9

-7

Други постъпления/плащания, нетно

 

 

 

9

6

Паричен поток от оперативна дейност

 

 

 

0

-1

 

 

 

 

 

 

Паричен поток от инвестиционна и финансова дейност

 

 

 

 

 

Получени лихви по предоставени заеми

 

 

 

 

 

Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност

 

 

 

 

 

Плащания/постъпления от заеми

 

 

 

 

 

Паричен поток от инвестиционна и финансова дейност

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти

 

 

 

0

-1

 

 

 

 

 

 

Парични средства и парични еквиваленти в началото на отчетния период

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

Парични средства и парични еквиваленти в края на отчетния период

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложенията и пояснителните сведения представляват неразделна част от финансовия отчет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано от името на :

 

 

 

 

 

"НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляващ :

 

 

 

 

 

Андрей Тенев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставител : Аксения Михайлова- Дочева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 15.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НЕКОНСОЛИДИРАН

 

към 31.12.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основен капитал

Общи резерви

Резерв от емисии

Други резерви

Натрупани печалби/загуби

Общо собствен капитал

 

BGN ' 000

BGN ' 000

BGN ' 000

BGN ' 000

BGN ' 000

BGN ' 000

 

 

 

 

 

 

 

Салдо на 1 януари 2020 г.

5482

548

3185

27

-333

8909

Изменение за сметка на собствениците

0

0

0

0

0

0

в т.ч. - увеличение

 

 

 

 

 

 

          - намаление

 

 

 

 

 

 

Финансов резултат

 

 

 

 

-23

-23

Разпределение на печалбата

 

 

 

 

 

 

в т.ч. за дивиденти

 

 

 

 

 

 

Покриване на загуба

 

 

 

 

 

 

Последващи оценки на дълг. мат. активи

 

 

 

 

 

 

в т.ч. - увеличение

 

 

 

 

 

 

          - намаление

 

 

 

 

 

 

Последващи оценки на фин. активи и инструменти

 

 

 

 

 

 

в т.ч.  - увеличение

 

 

 

 

 

 

           - намаление

 

 

 

 

 

 

Отписан резерв от последващи оценки

 

 

 

 

 

 

Други изменения в собствения капитал

 

 

 

 

 

 

Салдо на 31 декември  2020 /коригирано/

5482

548

3185

27

-356

8886

Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.

 

 

 

 

 

 

Салдо на 01 януари 2021 /коригирано/

5482

548

3185

27

-356

8886

Изменение за сметка на собствениците

 

 

 

 

 

 

в т.ч. - увеличение

 

 

 

 

 

 

          - намаление

 

 

 

 

 

 

Финансов резултат

 

 

 

 

-17

 

Разпределение на печалбата

 

 

 

 

 

 

в т.ч. за дивиденти

 

 

 

 

 

 

Покриване на загуба

 

 

 

 

 

 

Последващи оценки на дълг. мат. активи

 

 

 

 

 

 

в т.ч. - увеличение

 

 

 

 

 

 

          - намаление

 

 

 

 

 

 

Последващи оценки на фин. активи и инструменти

 

 

 

 

 

 

в т.ч. - увеличение

 

 

 

 

 

 

          - намаление

 

 

 

 

 

 

Отписан резерв от последващи оценки

 

 

 

 

 

 

Други изменения в собствения капитал

 

 

 

 

 

 

Салдо на 30 септември  2021

5482

548

3185

27

-373

8869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложенията и пояснителните сведения представляват неразделна част от финансовия отчет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано от името на :

 

 

 

 

 

 

"НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляващ :

 

 

 

 

 

 

Андрей Тенев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставител : Аксения Михайлова- Дочева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Пример 1

Одиторски доклад върху финансов отчет на регистрирано за търгуване на борсата предприятие, изготвен в съответствие с обща рамка за достоверно представяне, приложима в България.

За целите на настоящия примерен одиторски доклад е прието наличието на следните обстоятелства:

ABC извършва дейност в добивната промишленост

Задължителен одит на пълния комплект на финансовия отчет на регистрирано за търгуване на борсата предприятие, изискван от Закона за счетоводството, приложим в България. Този одит не е одит на група (т.е., МОС 600 не е приложим).

Финансовият отчет е изготвен от ръководството на предприятието в съответствие с МСФО, приетиот ЕС (рамка с общо предназначение за достоверно представяне).МСФО, приeти от ЕС, е общоприетото наименование на рамката с общо предназначение-счетоводна база, еквивалентно на дефиницията на рамката, въведена в  § 1, т.8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството „Международни счетоводни стандарти” (МСС).

Условията на ангажимента за одит отразяват описанието на отговорността на ръководството за финансовия отчет в МОС 210.

На базата на получените одиторски доказателства одиторът е достигнал до заключение, че е подходящо немодифицирано (т.е., „чисто“) мнение.

Етичните изисквания, които се прилагат по отношение на одита обхващат Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители и Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложим в България.

На базата на получените одиторски доказателства одиторът е достигнал до заключение, че не е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на предприятието да продължи да функционира като действащо предприятие в съответствие с МОС 570 (преработен).

Описанието на отговорностите на одитора за одита на финансовия отчет, изисквано от параграфи 38- 39 на МОС 700 (преработен) е включено в самия текст на одиторския доклад.

Ключовите одиторски въпроси са комуникирани в съответствие с МОС 701.

Лицата, носещи отговорност за контрола над финансовите отчети са различни от лицата, носещи отговорност за изготвянето на финансовия отчет.

Другата информация се състои от доклад за дейността, [в т.ч.] декларация за корпоративно управление, нефинансова декларация и доклад за плащанията към правителствата. Тя е изготвена от ръководството съгласно приложимите изисквания на Глава седма от Закона за счетоводството и на чл. 100(н) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Одиторът има отговорност съгласно чл. 37 (6) от Закона за счетоводството за изразяване на становище относно годишните доклади и декларации по Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България, в т.ч.:

- Доклад за дейността (чл. 37(6), т. 1 и 2)

- Декларация за корпоративно управление (чл. 37(6), т. 3)

                    - Нефинансова декларация (чл. 37(6), т. 4) .

                    - Доклад за плащанията към правителствата (чл. 37(6), т. 5)

Одиторът е получил цялата друга информация преди датата на одиторския доклад и не е установил, че е налице съществено неправилно докладванев тази друга информация.

В допълнение, в качеството му на законов одитор, за него има изисквания за разширено докладване по чл. 100н (10) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно описанието на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане и информацията по чл. 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно предложенията за поглъщане.

По отношение на изискванията за допълнително докладване съгласно чл. 37 (6) Закона на счетоводството и чл. 100н (10) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, одиторът е изпълнил процедурите съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от страна на одитора" на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. В резултат на тези процедури, одиторът не е установил несъответствия, съществени неправилни отчитания и/или случаи на съществено невярно представяне и грешки, които  да бъдат докладвани.  Този вариант на докладване на тези отговорности представя изложение в две различни секции от доклада – тези по МОС 720 (преработен) са представени в раздел „Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него“ в Доклада относно одита на финансовия отчет, а отговорностите по закон върху тази друга информация са представени в раздел „Допълнителни въпроси, които поставят за докладване Законът за счетоводството и Законът за публичното предлагане на ценни книжа“ в Доклада във връзка с други законови и регулаторни изисквания.

Одиторът има допълнителни отговорности, свързани с изявление (или деклариране) относно одита на финансовия отчет във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно информацията, отнасяща се до сделките със свързани лица и информацията, отнасяща се до съществени сделки. В резултат на тези процедури, одиторът не е установил несъответствия, съществени неправилни отчитанияи/или случаи на съществено невярно представяне и грешки, които  да бъдат докладвани. Настоящият пример предлага възможно изявление да бъде изложено в доклада на одитора, а декларациите по ЗППЦК да реферират към одиторския му доклад.

Одиторът има отговорност да включи в одиторския доклад и допълнително съдържание съгласночл. 10 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 537/2014 .

Одитът е извършен от одиторско дружество, което е назначило отговорен за одита регистриран одитор - физическо лице.

 

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

 

До акционерите на

НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ АД ХОЛДИНГ

 

Доклад относно одита на финансовия отчет

Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ АД ХОЛДИНГ („Дружеството“), съдържащ отчета за финансовото състояние към 31 декември 2021 г. и отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход [отчета за всеобхватния доход], отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните приложения към финансовия отчет, съдържащи и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, [или дава вярна и честна представа за]финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2021 г. и за неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС).

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“. Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Ключови одиторски въпроси

Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата професионална преценка са били с най-голяма значимост при одита на финансовия отчет за текущия период. Тези въпроси са разгледани като част от нашия одит на финансовия отчет като цяло и формирането на нашето мнение относно него, като ние не предоставяме отделно мнение относно тези въпроси.

Ние решихме, че няма ключови одиторски въпроси, които да бъдат комуникирани в нашия доклад.

 

 

Виж приложение [X] към финансовия отчет.

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, декларация за корпоративно управление, нефинансова декларация и доклад за плащанията към правителствата, изготвени от ръководството съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад, върху него, която получихме преди датата на нашия одиторски доклад. 

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване.

В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с МСФО, приложими в ЕС и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на надзор над процеса по финансово отчитане на Дружеството.

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с  МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

   идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

   получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.

   оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.

   достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

   оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

 

Важно: Да се добави по МОС 600

Ние комуникираме с лицата, натоварени с общо управление, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

Ние предоставяме също така на лицата, натоварени с общо управление, изявление, че сме изпълнили приложимите етични изисквания във връзка с независимостта и че ще комуникираме с тях всички взаимоотношения и други въпроси, които биха могли разумно да бъдат разглеждани като имащи отношение към независимостта ни, а когато е приложимо, и свързаните с това предпазни мерки.

Сред въпросите, комуникирани с лицата, натоварени с общо управление, ние определяме тези въпроси, които са били с най-голяма значимост при одита на финансовия отчет за текущия период и които следователно са ключови одиторски въпроси. Ние описваме тези въпроси в нашия одиторски доклад, освен в случаите, в които закон или нормативна уредба възпрепятства публичното оповестяване на информация за този въпрос или когато, в изключително редки случаи, ние решим, че даден въпрос не следва да бъде комуникиран в нашия доклад, тъй като би могло разумно да се очаква, че неблагоприятните последствия от това действие биха надвишили ползите от гледна точка на обществения интерес от тази комуникация.

Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания

Допълнителни въпроси, които поставят за докладване Законът за счетоводството и Законът за публичното предлагане на ценни книжа

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в раздела „Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него“ по отношение на доклада за дейността, декларацията за корпоративно управление, нефинансовата декларация и доклада за плащанията към правителствата, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС, съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от страна на одитора" на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. Тези процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, (чл. 100н, ал. 10 от ЗППЦК във връзка с чл. 100н, ал. 8, т. 3 и 4 от ЗППЦК), приложими в България.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

а)   Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, съответства на финансовия отчет.

б)   Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството и на чл. 100(н), ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

в)   В декларацията за корпоративно управление за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, е представена изискваната съгласно Глава седма от Закона за счетоводството и чл. 100 (н), ал. 8  от Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация.

г)   Нефинансовата декларация за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, е предоставена и изготвена в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

д)   Докладът за плащанията към правителствата за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, е предоставен и изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

 

 

Становище във връзка с чл. 100(н), ал. 10 във връзка с чл. 100 н, ал. 8, т. 3 и 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

На база на извършените процедури и на придобитото познаване и разбиране на дейността на предприятието и средата, в която то работи, по наше мнение, описанието на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане, което е част от доклада за дейността (като елемент от съдържанието на декларацията за корпоративно управление)и информацията по чл. 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно предложенията за поглъщане, не съдържат случаи на съществено неправилно докладване.

Допълнително докладване относно одита на финансовия отчет във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация относно сделките със свързани лица е оповестена в Приложенията към финансовия отчет. На база на извършените от нас одиторски процедури върху сделките със свързани лица като част от нашия одит на финансовия отчет като цяло, не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направим заключение, че сделките със свързани лица не са оповестени в приложения финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г., във всички съществени аспекти, в съответствие с изискванията на МСС 24 „Оповестяване на свързани лица“. Резултатите от нашите одиторски процедури върху сделките със свързани лица са разгледани от нас в контекста на формирането на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху сделките със свързани лица.

Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „в” от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Нашите отговорности за одит на финансовия отчет като цяло, описани в раздела на нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“, включват оценяване дали финансовият отчет представя съществените сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне. На база на извършените от нас одиторски процедури върху съществените сделки, основополагащи за финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г., не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направим заключение, че са налице случаи на съществено недостоверно представяне и оповестяване в съответствие с приложимите изисквания на МСФО, приети от Европейския съюз. Резултатите от нашите одиторски процедури върху съществените за финансовия отчет сделки и събития на Дружеството са разгледани от нас в контекста на формирането на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху тези съществени сделки.

Становище във връзка с чл. 100(н) ал. 13 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

При извършване на одитния ангажимент, ръководството предостави доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията. Същия отговаря на изискванията определени в наредбата по чл. 116 (в) ал. 1 ЗППЦК, а именно Наредба 48 от 20.03.2013, издадена от Комисията по финансов надзор. В изпълнение на чл. 12 на Наредба 48, НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ АД ХОЛДИНГ разкрива пред акционерите начина, по който прилага политиката за възнагражденията.   

Докладване за съответствие на електронния формат на индивидуалния финансов отчет, включен в годишния индивидуален финансов отчет за дейността по чл. 100н, ал.4 от ЗППЦК с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в раздела „Отговорности на одитора за одита на индивидуалния финансов отчет“, ние изпълнихме процедурите, съгласно  „Указания относно изразяване на одиторско мнение във връзка с прилагането на единния европейски електронен формат (ЕЕЕФ) за финансовите отчети на дружества, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар в Европейския съюз (ЕС)" на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. Тези процедури касаят проверка на форма́та и дали четимата от човек част на този електронен формат съответства на одитирания индивидуален финансов отчет и изразяване на становище по отношение на съответствието на електронния формат на индивидуалния финансов отчет на НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ АД ХОЛДИНГ за годината, завършваща на 31 декември 2021 година, приложен в електронния файл „NASH DOM  Reporting package.zip“, с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“). Въз основа на тези изисквания, електронният формат на индивидуалния финансов отчет, включен в годишния индивидуален отчет за дейността по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК, трябва да бъде представен в XHTML формат.

 

Ръководството на Дружеството е отговорно за прилагането на изискванията на Регламента за ЕЕЕФ при изготвяне на електронния формат на индивидуалния финансов отчет в XHTML.

 

Нашето становище е само по отношение на електронния формат на индивидуалния финансов отчет, приложен в електронния файл „NASH DOM Reporting package.zip“ и не обхваща другата информация, включена в годишния индивидуален финансов отчет за дейността по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК.

На базата на извършените процедури, нашето мнение е, че електронният формат на индивидуалния финансов отчет на Дружеството за годината, завършваща на 31 декември 2021 година, съдържащ се в приложения електронен файл „NASH DOM Reporting package.zip“, е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ.

Докладване съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014 във връзка с изискванията на чл. 59 от Закона за независимия финансов одит

Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит във връзка с чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014, ние докладваме допълнително и изложената по-долу информация.

Регистрираният одитор Стоян Донев е назначен за задължителен одитор на финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г. на НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ АД ХОЛДИНГ („Дружеството“) съгласно решение на  Общото събрание от 30.12.2021 г.

   Одитът на финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г. на Дружеството представлява първи[пореден номер] пълен непрекъснат ангажимент за задължителен одит на това предприятие, извършен от нас.

   Потвърждаваме, че не сме предоставяли посочените в чл. 64 от Закона за независимия финансов одит забранени услуги извън одита.

   Потвърждаваме, че при извършването на одита сме запазили своята независимост спрямо Дружеството.

   За периода, за който се отнася извършеният от нас задължителен одит, освен одита, ние не сме предоставили следните услуги на Дружеството [и контролираните от него предприятия], които не са посочени в доклада за дейността или финансовия отчет на Дружеството:

-[описание на всеки тип услуга].

 

 

Регистриран одитор Стоян Донев, диплома № 0509/2001 _________________________________[изписване на фирмата (името) на одиторското дружество, име и подпис на законово представляващия дружеството и професионален печат на одиторското дружество; име и личен подпис на регистрирания одитор (физическо лице), отговорен за одита от името на одиторското дружество]

 

Адрес: гр. София, жк Младост, бл. 28, вх. 7

 

[Адрес на одиторското дружество]*

*посочва се адресът на одиторското дружество в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 3, т. 10 от ЗНФО

Дата 27.03.2022

 

 

 

 

 


„Наш Дом - България" АД - Холдинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовият отчет от страница 1 до страница 31 е одобрен и подписан от името на

„Наш Дом - България" АД Холдинг от: 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                  Обща информация

 

Общи положения:

"Наш Дом-Българияг" АД Холдинг е публично дружество по смисъла на чл.110, ал.1, т.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

 

 

 

Съвет на Директорите:

Към 31.12.2021 г. в Съвета на директорите участват:

 

 

1

Андрей Иванов Тенев

Председател на Съвета на директорите

2

„МЕЛТА-90"АД

Член на Съвета на директорите

3

„Ико на БГ" ЕООД, чрез Андрей Иванов Тенев

Член на Съвета на директорите

 

 

 

Изпълнителен директор към 31.12.2021 г.:

Андрей Иванов Тенев

 

Съставител:

Аксения  Михайлова-Дочева

 

Директор връзка с инвеститорите:

Григор Петков Кръстев

 

Държава на регистрация на предприятието:

България

 

Седалище и адрес на кореспонденция:

Седалището на Дружеството е гр. Ловеч, ул. Александър Кусев № 20, а адресът на кореспонденция е гр. София, бул. Патриарх Евтимий 36Б, ет. 2, ап. 8.

 

Обслужващи банки:

ОББ АД

 

Финансовият отчет е индивидуален отчет на предприятието.

 

Предмет на дейност и основна дейност/и на предприятието:

 

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестрани дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква производствена и търговска дейност -незабранена със закон.

 

Дата на финансовия отчет: 15.01.2022 г.

 

Текущ период: Годината, започваща на 01.01.2021 г. и завършваща на 31.12.2021 г.

 

Предходен период: Годината, започваща на 01.01.2020 г. и завършваща на 31.12.2020 г.

 

Дата на одобрение за публикуване: 15.01.2022 г.

 

Структура на капитала:

"Наш Дом-България" АД - Холдинг е акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 13530 от 1996 година и вписано в Търговския регистър към „Агенция по вписванията" на 26.02.2008 год.

 

 

 

Акционери / Съдружници

Дялово

участие

Брой

акции

Номинална

(хил.лв.)

Андрей Иванов Тенев

91,31%

   5 005 359

     5 005

Физически лица

8,66%

       472 563

    473

„Николов БВК" АД

0,01%

            500

   0,5

„Обединени оранжерии" ООД

0,01%

            500

   0,5

„Агенция      за      инвестиции и

консултации" АД

 

               50

 

„ИКО на БГ" ЕООД

         0,01%

            2 724

    3

Всичко:

100.00%

     5 481 696

     5 482

 

 

 

 

 

II. База за изготвяне на финансовите отчети и приложени счетоводни политики

 

 

 

 

1. База за изготвяне

 

 

 

Финансовият   отчет   е   изготвен   съгласно   изискванията   на   българското   счетоводно законодателство в националната валута на Република България - български лев. От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро. Точността на сумите представени във финансовия отчет е в хиляди български лева.

 

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз. Финансовият отчет е изготвен и в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност, публикувани от Международния съвет по счетоводни стандарти. Всички Международни стандарти за финансови отчети са публикувани от Международния съвет по счетоводни стандарти, в сила за периода на изготвяне на тези консолидирани финансови отчети, са приети от Европейския съюз чрез процедура за одобрение, установена от Комисията на Европейския съюз.

 

 

 

2. Изявление за съответствие

 

 

 

Според българското законодателство ръководството трябва да изготвя неконсолидиран финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към отчетния период и неговите финансови резултати.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 30.06.2021 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО), като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовият отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена.

 

 

 

 

Прилагането на посочените по-долу променени стандарти е задължително за Дружеството за счетоводните периоди започващи на и след 1 януари 2005 г:

 

 

 

 

 

          МСС 1 (променен през 2003 г.) Представяне на финансови отчети

          МСС 2 (променен през 2003 г.) Материални запаси

          МСФО 3(променен през2004 г.) Бизнес Комбинации

          МСС 8 (променен през 2003 г.) Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

          МСС 10 (променен през 2003 г.) Събития след датата на баланса

          МСС 12 Данъци върху дохода

          МСС 16 (променен през 2003 г.) Имоти, машини и съоръжения

          МСС 18 Приходи

          МСС 19 Доходи на наети лица

          МСС 21 (променен през 2003 г.) Ефекти от промените в обменните курсове

          МСС 23 Разходи по заеми

          МСС 24 (променен през 2003 г.) Оповестяване на свързани лица

          МСС 27 (променен през 2003 г.) Консолидирани и индивидуални финансови отчети

          МСС 28 (променен през 2003 г.) Инвестиции в асоциирани предприятия

          МСС 33 (променен през 2003 г.) Доходи на акция

          МСС 34 Междинно счетоводно отчитане

          МСС 36 (променен през 2004 г.) Обезценка на активи

          МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи

          МСС 38 (променен през 2004 г.) Нематериални активи

          МСС 40 Инвестиционни имоти

          МСФО 5 (издаден 2005 г.) Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности

 

 

 

 

 

 

         МСС 11 Договори за строителство

          МСС 17 (променен през 2003 г.) Лизинг

          МСС 20 Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на

        правителствена помощ

          МСС 26 Счетоводство и отчитане на пенсионните планове

          МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики

          МСС 30 Оповестявания във финансовите отчети на банки и сходни финансови институции

          МСС 32 (променен през 2003 г.) Финансови инструменти: Оповестяване и представяне

           МСС 39 (променен през 2003 г.) Финансови инструменти: Признаване и оценка

         МСС 41 Селско стопанство

          МСФО 1 (променен през2004 г.) Прилагане за първи път на Международните Стандарти за

        финансово отчитане

          МСФО 2 (издаден през 2004 г.) Плащане на базата на акции

          МСФО 4 (променен през 2004 г.) Застрахователни договори

           МСФО 4 Застрахователни договори

         КРМСФО 1 Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходни задължения.

 

 

 

 

С последваща актуализация:

 

Счетоводните политики на Дружеството са последователни с тези, прилагани през предходния отчетен период. Следните нови и изменени МСФО и Разяснения на Комитета по разяснения по Международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО):

       МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия (Преработен)

       МСС 32 Финансови инструменти: Представяне (Изменен) – Нетно представяне на финансови активи и финансови пасиви

       МСФО 10 Консолидирани финансови отчети; МСС 27 Индивидуални финансови отчети (Преработен)

       МСФО 11 Съвместни споразумения

       МСФО 12 Оповестяване на участия в други предприятия

       МСС 39Финансови инструменти: Признаване и оценяване(Изменен) – Новиране на деривативи и продължаване на отчитането на хеджиране

       МСС 36 Обезценка на активи (Изменен) – Оповестяване на възстановима стойност на нефинансови активи

       КРМСФО 21 Налози

       МСФО 3 Бизнес комбинации - отчитане

       МСФО 13 Оценяване на справедлива стойност

       МСС 40 Отчитане на инвестиционни имоти

 

МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия (Преработен)

С въвеждането на новите МСФО 11 и МСФО 12, МСС 28 беше преименуван на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия. Стандартът описва приложението на метода на собствения капитал по отношение на инвестициите в съвместни предприятия в допълнение на това за асоциираните предприятия.

 

МСС 32 Финансови инструменти: Представяне(Изменение) – Нетно представяне на финансови активи и финансови пасиви

Изменението уточнява значението на „понастоящем има законово упражняемо право да нетира”, както и прилагането на критериите на МСС 32 за нетно представяне по отношение на системи за сетълмънт

 

МСФО 10 Консолидирани финансови отчети; МСС 27 Индивидуални финансови отчети (Преработен)

МСФО 10 заменя частта от МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети, която дава насоки за изготвянето и представянето на консолидирани финансови отчети. Той включва и въпросите, разгледани в ПКР-12 Консолидация - предприятия със специално предназначение. МСФО 10 въвежда единен модел на контрола, който е приложим за всички предприятия, включително тези със специално предназначение. За разлика от МСС 27, МСФО 10 изисква ръководството да упражни значителна преценка при определянето на това кои предприятия са контролирани и следователно, е необходимо да бъдат консолидирани от компанията-майка.

МСФО 11 Съвместни споразумения

МСФО 11 заменя МСС 31 Дялове в съвместни предприятия иПКР-13 Съвместно контролирани предприятия – непарични вноски от участниците. МСФО 11 променя отчитането на съвместните споразумения като вместо трите класификационни категории съгласно МСС 31, въвежда две – съвместна дейност и съвместно предприятие. Премахната е опцията по МСС 31, позволяваща съвместните предприятия (така както са дефинирани в МСФО 11) да бъдат отчитани по метода на пропорционална консолидация. Съвместните предприятия се изисква да бъдат отчитани по метода на собствения капитал.

 

МСФО 12 Оповестяване на участия в други предприятия

МСФО 12  включва всички оповестявания, които по-рано бяха обхванати от МСС 27 и които бяха свързани с консолидираните финансови отчети, както и всички оповестявания, които преди бяха обхванати от МСС 31 Дялове в съвместни предприятия и МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия. Тези оповестявания са свързани с участието на предприятието в дъщерни дружества, съвместни споразумения, асоциирани предприятия и структурирани предприятия. Изискват се и редица нови и по-детайлни качествени и количествени оповестявания.

 

МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване (Изменен) - Новиране на деривативи и продължаване на отчитането на хеджиране

Изменението предоставя освобождаване от прекратяване на отчитането на хеджиране в случай, че новирането на дериватив, който е определен като хеджиращ инструмент, отговаря на определени условия.

 

МСС 36 Обезценка на активи (Изменен) - Оповестяване на възстановима стойност на нефинансови активи

Изменението премахва някои неумишлени последствия от въвеждането на МСФО 13 по отношение на изискванията за оповестяване на МСС 36. Последните са допълнени с оповестяване на  възстановимата стойност на активи или ОГПП, за които е била призната или възстановена загуба от обезценка през текущия отчетен период.

 

КРМСФО 21 Налози

КРМСФО 21 разяснява, че отчитащо се предприятие следва да признае задължение за налог, когато бъде изпълнено условието или действието, пораждащо плащането на налога съгласно приложимото законодателство. Така например, ако задължението за плащане на налог се поражда при достигането на определен стойностен праг, то Разяснението уточнява, че докато не бъде достигнат минималния праг, не следва да бъде признато задължение за налог. Изискванията се прилагат ретроспективно. Ефектът от възприемането на Разяснението е оповестен в Бележка 3, в частта „такса 20% за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“.

 

МСФО 3 Бизнес комбинации - отчитане

Това подобрение пояснява, че МСФО 3 изключва от обхвата си отчитането на образуването на съвместно споразумение във финансовите отчети на самото съвместно споразумение.

 

МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност

Това подобрение пояснява, че обхвата на изключението в параграф 52 от МСФО 13 включва всички договори, които се включват в обхвата на МСС 9 Финансови инструменти: Признаване и Оценяване или  МСФО 9 Финансови инструменти, независимо от това дали те отговарят на определението за финансови активи или финансови пасиви, както са определени в МСС 32 Финансови инструменти: Представяне.

 

МСС 16 Имоти, машини и съоръжения иМСС 38 Нематериални активи (Изменения) – разяснение на допустимите методи на амортизация

Измененията влизат в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2016 г. Те разясняват принципа на МСС 16 и МСС 38, че приходите отразяват икономическите ползи получени в резултат на оперирането на бизнеса (от който активът е част), като цяло, а не икономическите ползи само от използването на актива. В резултат на това е недопустимо  определянето на амортизациите на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи на бази, свързани с генерираните приходи. Измененията все още не са приети от ЕС.

 

МСС 19 Доходи на наети лица (Изменение) - Вноски от наетите лица 

Ограниченото по обхват изменение на МСС 19 влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 февруари 2015 г. То касае вноските от наети или трети лица в пенсионни планове с дефинирани доходи. Целта му е да опрости осчетоводяването на вноските, които не зависят от прослужения стаж, като например, вноски от наети лица, които се изчисляват като фиксиран процент от работната заплата. Не се очаква изменението да има ефект върху бъдещите финансови отчети на Дружеството.

 

МСФО 9 Финансови инструменти

МСФО 9 влиза в сила за годишни периоди започващи на или след 1 януари 2018 г., като се позволява по-ранното му прилагане. Финалната версия на МСФО 9 Финансови инструменти заменя МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване и всички предишни редакции на МСФО 9. Стандартът въвежда нови изисквания относно класификация и оценяване, обезценка и отчитане на хеджиране. Дружеството е в процес на оценка на ефектите от този стандарт върху финансовото състояние или резултатите от дейността.

 

МСФО 11 Съвместни споразумения (Изменение): Счетоводно отчитане на придобиване на участие в съвместна дейност

Изменението влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2016 г. Добавени са указания за отчитане на придобиване на участие в съвместна дейност, която представлява бизнес по смисъла на МСФО. Не се очаква изменението да има ефект върху бъдещите финансови отчети на Дружеството.

 

МСФО 10, МСФО 12 и МСС 28: Инвестиционни предприятия: Прилагане на освобождаването от изготвяне на консолидиран финансов отчет (Изменения)

Измененията влизат в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2016 г. Те разясняват, че освобождаването от представяне на консолидиран финансов отчет важи за компания-майка, която е дъщерно дружество на инвестиционно предприятие, което оценява всички дъщерни дружества по справедлива стойност. Друго изменение касае консолидирането на дъщерно дружество, което предоставя услуги на инвестиционното предприятие. Всички други дъщерни дружества на инвестиционното предприятие се оценяват по справедлива стойност. Измененията на МСС 28 позволяват инвестиционно предприятие, което прилага метода на собствения капитал, да запази справедливите стойности по отношение на дъщерните дружества на своите асоциирани или съвместни предприятия.

 

МСС 1 Представяне на финансови отчети: Оповестявания (Изменения)

Измененията влизат в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2016 г. Те са свързани с насърчаване на дружествата да прилагат професионална преценка при избора на информацията и начина на представянето й, и поясняват съществуващите изисквания на МСС 1. Измененията касаят същественост, ред на бележките, междинни суми и разбивки, счетоводни политики и представяне на компоненти на другия всеобхватен доход, свързани с инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал. Дружеството е в процес на оценка на ефектите от този стандарт върху бъдещите финансови отчети.

 

 

 

МСФО 14 Разсрочвания по регулаторни дейности

Стандартът влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2016 г. Целта на този междинен стандарт е да допринесе за сравнимостта на отчети на предприятия извършващи регулирани дейности и по-специално дейности с регулирани цени. Такива дейности биха могли да бъдат доставките на газ, електричество, вода. МСФО 14 изисква ефектите от регулирани цени да бъдат представяни отделно и предоставя освобождаване при първоначално прилагане на МСФО. Стандартът все още не е приет от ЕС.

 

МСФО 15 Приходи по договори с клиенти

Стандартът влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2017 г. МСФО 15 въвежда модел от пет стъпки, който е приложим към приходите по договори с клиенти (с малки изключения), независимо от типа на сделката или дейността. Стандартът ще се прилага и по отношение на признаването и оценяването на печалби и загуби от продажба на някои нефинансови активи, които произтичат от нерегулярни дейности (например продажба на имоти, машини и съоръжения или нематериални активи). Ще се изискват по-детайлни оповестявания, включително разпределение на възнаграждението за сделката между отделните задължения за изпълнение, информация за отделните задължения за изпълнение и ключови преценки и оценки. Стандартът все още не е приет от ЕС.

 

МСС 27 Индивидуални финансови отчети (Изменение)

Изменението влиза в сила от 1 януари 2016 г. То позволява използването на метода на собствения капитал при отчитането на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия в индивидуалните финансови отчети.

 

Изменения в МСФО 10 Консолидирани финансови отчети и МСС 28 Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия: Продажба или вноска на активи със страни по сделката инвеститор и негово асоциирано или съвместно предприятие

Измененията разглеждат установеното несъответствие между изискванията на МСФО 10 и МСС 28 при продажба или вноска на активи със страни по сделката инвеститор и негово асоциирано или съвместно предприятие. Признава се пълната печалба или загуба, когато сделката касае бизнес и част от печалбата или загубата, когато сделката касае активи, които не представляват бизнес. Измененията влизат в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Приложени съществени счетоводни политики

 

 

 

 

3.1 Промени в счетоводната политика

 

 

Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през предходната година.

 

 

           3. 2 Имоти, машини и съоръжения (ИМС)

 

 

Като ИМС се отчитат активи, които отговарят на критериите на МСС 16 и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 700 лв. Активите които имат стойност по ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика. Всеки имот, машина или съоръжение се оценява при придобиването му по цена на придобиване определена в съответствие с изискванията на МСС 16. Амортизацията се отчита от момента , когато ИМС е готов за експлоатация. Земята и разходите за придобиване на ИМС не се амортизират .

Дружеството е приело да отчита ИМС в съответствие с МСС 16 по цена на придобиване без всички натрупани амортизационни отчисления и натрупана загуба от обезценка. Ръководството счита че балансовата стойност на активите към тази дата не превишава възстановимата им стойност и счита тази стойност за намерена.

Последващите разходи се прибавят към балансовата стойност на актива или се отчитат като отделен актив, само когато се очаква, че Дружеството ще получи бъдещи икономически изгоди свързани с употребата на този актив и когато отчетната им стойност може да бъде достоверно определена. Разходите за текущото обслужване на ИМС се отчитат като текущи за периода. Балансовата стойност на даден имот, машина, съоръжение и оборудване се отписва :

-     при продажба на актива;

-     когато не се очакват никакви други икономически изгоди от използването на актива или при освобождаване от актива;

Печалбата или загубата, възникваща от отписването на ИМС се включва в отчета за доходите, когато активът се отпише. Печалбите и загубите от отписването им се определят като се съпоставят нетните постъпления с балансовата стойност и разликата се признава в отчета за доходите за периода на отписване.

 

 

 

Нетекущите материални активи се амортизират по линейния метод за периода на очаквания полезен живот, определен към момента на придобиване на актива. Амортизацията на активите започва от момента, в който те са налични в предприятието, на мястото и състоянието, необходими за експлоатацията им по начина предвиден от ръководството. Амортизацията на активите се преустановявава на :

-          датата на която са класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО 5.

-          датата на отписване на активите.

Амортизацията не се преустановява в периоди на престой или изваждане от активна употреба.

 

 

 

 

 

 

 

Средният полезен живот в години за основните групи нетекущи материални активи, е както следва:

 

 

 

Група

Години

Трайни насаждения

25

Сгради

25

Машини и съоръжения

3 - 5

Компютри и периферни устройства

2 - 5

Транспортни  средства  и  други активи

6 - 7

Стопански инвентар

6 - 7


 

 

 

Обезценка на нетекущи материални активи

 

Към всяка отчетна дата Дружеството преценява дали са налице индикации, че даден актив може да бъде обезценен. Когато съществува признак за обезценка , Дружеството прави официална приблизителна оценка на възстановимата стойност. Когато балансовата стойност на даден актив надвишава неговата възстановима стойност, активът се счита за обезценен и стойността му се намалява до неговата възстановима стойност. Възстановимата стойност е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите за продажбата и стойност в употреба на актива или на обекта, генериращ парични постъпления и се определя за индивидуален актив, освен ако активът не генерира парични постъпления, които са до голяма степен зависими от тези от други активи или групи активи. Към датата на финансовия отчет няма индикации за обезценка.

 

 

 

 

 

3. 3 Разходи по заеми

 

 

 

Разходите по заеми се признават като разход при тяхното възникване в съответствие с препоръчителното счетоводно третиране съгласно МСС 23.

 

 

 

 

 

3. 4 Инвестиционни имоти

 

 

 

Като инвестиционни имоти съгласно МСС 40 се отчитат земи и /или сгради, които се държат с цел получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала. Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по цена на придобиване, която включва и разходите по сделката за придобиване.

След първоначалното признаване инвестиционните имоти се отчитат по модела на цената на придобиване. Оценяват се по цена на придобиване намалена с всички натрупани амортизации и загуби от обезценка. След първоначалното признаване инвестиционните имоти се оценяват в съответствие с изискванията на МСС16 за този модел.

Инвестиционните имоти се отписват при освобождаването или когато трайно се извадят от употреба и от тяхното освобождаване не се очаква никаква бъдеща полза.

Печалбите и загубите от изваждане от употреба или освобождаване от инвестиционен имот, се определят като разлика между нетните постъпления от освобождаването и балансовата сума на актива и се признават в отчета за доходите за периода на изваждане от употреба или освобождаване.

 

 

 

 

 

Обезценка на инвестиционни имоти

 

 

 

 

Съгласно изискванията на МСС 36 към датата на изготвяне на финансовия отчет се прави преценка дали съществуват индикации, че стойността на инвестиционните имоти е обезценена. В случай на такива индикации се изчислява възстановимата стойност на инвестиционните имоти и се определя загубата от обезценка.

 

 

 

 

3.5 Нематериални активи

 

 

Като нематериални активи се отчитат активи, които отговарят на определението за нематериален актив и отговарят на критериите за отчитане на нематериални активи формулирани в МСС 38.

Първоначално нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване.

 

 

 

 

 

Цената на придобиване на отделно придобит нематериален актив се определя съгласно МСС 38 и включва:

-        покупната цена, а вносните мита и невъзстановимите данъци върху покупката, търговските отстъпки и рабати се приспадат;

-        всякакви свързани раходи за подготовката на актива за неговото очаквано използване. Цената на придобиване на нематериален актив придобит в замяна с непаричен актив се измерва по справедлива стойност, освен ако :

-   разменната дейност няма търговска същност;

-   справедливата стойност нито на получения актив, нито на дадения актив, може да бъде измерена надеждно.

Цената на придобиване на вътрешносъздаден нематериален актив съгласно МСС38 е неговата себестойност включваща сумата на разходите, направени от датата, на която нематериалният актив е отговорил за първи път на критериите за признаване.

Нематериалните активи се отчитат след придобиването по себестойност намалена с натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка. Нематериален актив се разглежда, като имащ неограничен полезен живот когато, на базата на анализ на съответните фактори, не съществува предвидимо ограничение за периода, през който се очаква активът да генерира нетни парични потоци за предприятието. Нематериалните активи, които подлежат на амортизация се амортизират по линейния метод за срока на определения полезен живот.

 

 

 

Амортизацията започва, когато активът е на разположение за ползване, т. е. когато той е на мястото и в състоянието, необходимо за способността му да работи по начин, очакван от ръководството.  Амортизацията се прекратява на :

-        датата на която са класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО 5;

-        датата, на която активът е отписан.

 

 

 

 

 

 

 

 

Средният полезен живот в години за основните групи нематериални активи, е както следва:

 

 

Група

Години

Права върху собственост

7

Други

5

 

 

 

 

 

 

Обезценка на нетекущи нематериални активи

 

 

 

Активи, които имат неопределен полезен живот не се амортизират, а се проверяват за обезценка на годишна база. Активи, които се амортизират, се преглеждат за наличие на обезценка, когато са на лице събития или има промяна в обстоятелствата, подсказващи, че балансовата стойност на активите не е възстановима. За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност надхвърля възстановимата. Възстановимата стойност е по-високата от нетната продажна стойност и стойността в употреба. За да се определи стойността в употреба, активите се групират в най-малките възможни разграничими единици, генериращи парични потоци. Нефинансови активи с изключение на положителна репутация, които подлежат на обезценка се проверяват за евентуално възстановяване на загуба от обезценка към всяка отчетна дата. Към датата на финансовия отчет няма индикации за обезценка.

 

 

3. 6 Финансови активи нетекущи

 

 

Дялове и участия

 

Всички инвестиции първоначално се признават по цена на придобиване, която включва справедливата стойност на предоставеното възнаграждение и разходите по придобиването, свързани с инвестицията.

Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат и представят по себестойност - по метода на собствения капитал.

Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат и представят по себестойност - по метода на собствения капитал.

 

 

 

 

 

 

Търговски и други вземания и кредити

 

 

 

Като кредити и вземания се класифицират финансови активи, които не са деривати и имат фиксирани или определяеми плащания, които не се котират на активен пазар, с изключение на:

 

а)      тези, които предприятието възнамерява да продаде незабавно или в близко бъдеще, които ще
бъдат класифицирани като държани за търгуване и тези, които предприятието определя при
първоначалното признаване по справедлива стойност в печалбата или загубата;

 

б)      тези, които предприятието определя като на разположение за продажба при първоначално
признаване;

 

в)      тези, при които държателят може да няма възможност да възстанови в значителна степен
цялата си първоначална инвестиция, с изключение на случаите, в които причината е влошаване
на кредитното качество, и които се класифицират като на разположение за продажба.

 

Първоначално тези вземания и кредити се оценяват по себестойност включваща справедливата стойност на подлежащото за получаване и стойността на раходите по сделката. Кредитите и вземанията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност. След първоначалното признаване кредитите и вземанията, които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.

 

 

Към датата на финансовия отчет се прави преглед за определяне на обезценка от несъбираемост.

Вземанията от клиенти по продажби, се признават и отчитат по оригинална фактурна стойност, намалена с обезценка от несъбираемост Приблизителна оценка на съмнителни вземания се извършва, когато събирането на пълната сума не е вероятно. Несъбираемите вземания се отписват при тяхното установяване.

Определянето на обезценката се извършва на база на индивидуален подход за всяко вземане по решение на ръководството.

 

 

Предплатените разходи, които касаят следващи отчетни периоди се представят като авансово преведени суми на доставчици и се включват във вземанията от клиенти и доставчици Данъците за възстановяване се представят по оригиналния размер на сумата на вземането. Другите вземания се представят по себестойност.

Като нетекущи се класифицират вземания, които са с фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на падежа.

 

 

Като текущи се класифицират вземания които са:

- без фиксиран падеж

- с фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет

Разходи за бъдещи периоди - разходи извършени през отчетния период, но касаещи следващи отчетни периоди се представят като авансово преведени суми на доставчици и се включват във вземанията от клиенти и доставчици.

 

 

 

 

 

3. 7 Стоково-материални запаси

 

 

 

 

Като стоково-материални запаси се отчитат активи:

-  държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност /стоки, продукция/;

-  намиращи се в процес на производство за последваща продажба /незавършено производство/;

-  материални  запаси,   които  се  израходват  в  производствения  процес  или  при предоставяне на услуги; /материали, суровини/

 

 

 

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността или нетната реализуема стойност. Нетната реализируема стойност е продажната цена, при нормално протичане на дейността, намалена с разходите за довършване и продажба.

Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до сегашното състояние и местоположение.

 

 

Разходите по закупуване на материалните запаси включват покупната цена, вносните мита и други невъзстановими данъци, транспортните разходи и др., които директно могат да се отнесат към придобиването на стоките материалите и услугите. Търговските отстъпки рабати и други подобни компоненти се приспадат при определяне на покупната стойност.

 

 

 

Разходите за преработка включват преки разходи и систематично начислявани постоянни и променливи общи разходи.

 

 

Преките разходи са:

разходи за суровини, разходи за спомагателни материали, разходи за амбалаж.

 

Променливите разходи са: разходи за ишлеме и други.

 

Разпределението на променливите разходи в себестойността на продукцията се извършва на база количеството произведена готова продукция.

 

Постоянните общи разходи се разпределят към себестойността на продукцията на база на нормалния капацитет на производствените мощности.

 

Други разходи се включват в себестойността на материалните запаси само дотолкова, доколкото те са направени във връзка с довеждането на материалните запаси до настоящото им местоположение и състояние

 

Разходи, които не се включват в себестойността на произведената продукция и се отчитат като текущи за периода са:

- количества материали, труд и други производствени разходи извън нормалните граници

- разходи за съхранение в склад

- административни разходи

- разходи по продажбите

 

 

 

Дотолкова, доколкото при предоставянето на услуги се ползват материални запаси, то те се включват в себестойноста на услугите. Себестойноста се състои главно от разходите за труд и другите разходи за персонала, зает в предоставянето на услугата, включително служителите, изпълняващи надзорна дейност, и съответната част от общите разходи за тях. Трудът и други разходи, свързани с продажбите и общия административен персонал, не се включват, а се признават за разходи в периода, в който са възникнали.

 

 

 

 

 

 

Себестойността на материалните запаси може да не е възстановима, в случай че те са повредени или са цялостно или частично морално остарели, или ако има спад в продажните им цени. Също така себестойността на материалните запаси може да не бъде възстановима, ако приблизително определените разходи за завършване или приблизително определените разходи, които ще бъдат направени за

 

 

 

 

 

осъществяване на продажбата, са се увеличили. Материалните запаси се намаляват до нетната реализуема стойност на базата на отделни позиции. При някои обстоятелства обаче може да бъде подходящо да се групират сходни или свързани позиции. Приблизителното оценяване на нетната реализуема стойност се базира на най-сигурните съществуващи данни по време на съставянето на тази оценка според обема на стоковите запаси, който се очаква да бъде реализиран. Тези оценки отчитат колебанията в цените и себестойността, които са в пряка връзка със събития, станали след приключване на периода дотолкова, доколкото тези събития потвърждават условията, съществуващи в края на периода. Към всеки следващ период се прави нова оценка на нетната реализуема стойност. Когато условията, довели до снижаване на материалните запаси под тяхната себестойност, вече не са налице или когато има ясно доказателство за увеличение в нетната реализуема стойност заради промяна в икономическите обстоятелства, сумата на обезценката се възстановява така, че новата балансова сума е по-ниската от себестойността и преразгледаната нетна реализуема стойност.

 

 

 

 

При продажба на материални запаси, балансовата сума на тези материални запаси се признава като разход през периода, през който съответният приход е признат. Сумата на всяка обезценка на материалните запаси до нетната им реализуема стойност, както и всички загуби от материални запаси се признават като разходи за периода на обезценката или на възникването на загубите. Сумата на евентуалното обратно възстановяване на стойността на обезценката на материалните запаси, възникнала в резултат на увеличението на нетната реализуема стойност, се признава като намаляване на сумата на признатите разходи за материални запаси през периода, през който възстановяването е възникнало.

 

 

 

 

 

 

3. 8 Активи държани за продажба

 

 

 

Като активи държани за продажба съгласно МСФО 5 се класифицират нетекущи активи, чиято балансова стойност ще бъде възстановена по-скоро чрез сделка за продажба отколкото чрез продължаваща употреба.

Активите държани за продажба се оценяват по по-ниската от балансовата им стойност и справедливата им стойност намалена с разходите по продажбата.

Загуба от обезценка се признава при всяко първоначално или последващо намаление на стойността на активи държани за продажба.

Печалба от последващо увеличение на справедливи стойности, намалени с разходите за продажба на активи държани за продажба се признава до размера на обезценка на съответния актив начислена преди съгласно МСС 36 и МСФО 5.

 

 

 

 

 

 

3. 9 Парични средства

 

 

Паричните средства и парични еквиваленти включват парични средства в брой и в банки, съответно в лева и във валута.

Паричните еквиваленти са краткосрочни, лесно обратими високоликвидни вложения, които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.

 

 

 

3. 10 Собствен капитал

 

 

Собственият капитал на Дружеството се състои от:

Основен капитал - представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за регистрация.

Общи резерви - образувани от разпределение на печалба, съгласно изискванията на Търговския закон на Република България и устава на Дружеството.

Други резерви - образувани по решение на общото събрание на Дружеството от разпределение на финансов резултат и ревалоризация на активи и пасиви /преизчисление за свръхинфлация / към 31.12.1997 г.

 

 

 

 

 

Финансовият резултат на Дружеството включва:

Неразпределена печалба / натрупана загуба от предходни периоди.

Печалба / загуба от периода.

 

 

 

 

 

3. 11 Търговски и други задължения и кредити

 

 

 

Класифициране на задълженията и кредитите:

Като кредити и задължения се класифицират задължения възникнали от директно предоставяне на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти от кредитори.

Първоначално тези задължения и кредити се оценяват по себестойност включваща справедливата стойност на полученото и разходите по сделката .

След първоначалното признаване кредитите и задълженията, които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.

Кредитите и задълженията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.

Като дългосрочни се класифицират задължения, които са със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на падежа. Като краткосрочни се класифицират задължения които са:

 

          без фиксиран падеж ;

          с фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет

 

Заемите се признават първоначално по справедлива стойност, намалена с направените разходи по извършването на транзакцията. В последствие заемите се отчитат по амортизируема стойност; всяка разлика между дължимите плащания (нетирани с разходите по извършването на транзакциите) и стойността на заема се признава в отчета за доходите през периода на заема, като се използва метода на ефективната лихва.

 

 

 

 

3. 12 Правителствени дарения

 

 

 

Дружеството не е получавало дарения, които съгласно МСС 20 са помощ от правителството /правителствени агенции и подобни органи, които могат да бъдат местни, национални или международни/ под формата на прехвърляне на ресурси към предприятието в замяна на минало или бъдещо съответствие с определени условия по отношение на оперативните дейности на предприятието.

 

 

 

 

 

 

3. 13 Данъчни задължения

 

 

 

Текущи данъчни задължения са задължения на предприятието във връзка с прилагането на данъчното законодателство. Представени са по стойности в съответствие с правилата на съответния данъчен закон за определяне на стойността на всеки вид данък.

 

 

 

 

3. 14 Задължения към персонала

 

 

Задължения към персонал и осигурителни организации се класифицират задължения на предприятието по повод на минал труд положен от наетия персонал и съответните осигурителни вноски, които се изискват от законодателството. Съгласно изискванията на МСС 19 се включват и начислените краткосрочни доходи на персонала с произход неползвани отпуски на персонала и начислените на база на действащите ставки за осигуряване, осигурителни вноски върху тези доходи.

Дружеството няма приета политика да начислява дългосрочни доходи на персонала.

 

3. 15 Провизии

 

 

 

Провизии се признават по повод на конструктивни и правни задължения възникнали в резултат на минали събития съгласно изискванията на МСС 37.

Провизиите се признават по най-добрата приблизителна оценка на ръководството на предприятието на разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към датата на баланса.

Признатите суми на провизии се преразглеждат на всяка дата на отчет и се преизчисляват с цел да се отрази най-добрата текуща оценка.

 

 

 

 

3. 16 Пасиви държани за продажба МСФО 5

 

 

 

Съгласно изискванията на МСФО 5 предприятието класифицира като пасиви държани за продажба, пасиви включени в група за изваждане от употреба. Пасивите се оценяват в съответствие с изискванията на МСФО5.

 

 

 

 

 

3. 17 Печалба или загуба за периода

 

 

Всички приходни и разходни статии, признати за периода, следва да се включат в печалба или загуба, освен ако стандарт или разяснение от МСФО изискват друго.

 

 

 

 

 

 

 

3. 18 Разходи

 

 

Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това отнася по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и дейности. Признаването на разходите за разход за текущия период се извършва при начисляване на съответстващите им приходи.

Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи, които Дружеството отчита и са свързани с обичайната дейност.

Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на платеното или предстоящо за плащане.

 

 

 

 

 

 

3. 19 Приходи

 

Предприятието отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове дейности. Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за следните видове приходи:

Приходи от продажба на стоки , продукция и други активи - при прехвърляне собствеността и предаване на съответните активи на купувачите.

При извършване на краткосрочни услуги - при завършване на съответната услуга и приемане на работата от клиента.

При дългосрочни услуги на базата на етап на завършен договор.

Етапът на завършен договор се определя на база на набраните към датата на отчета разходи към общо предвидените разходи по договора.

Приходи от лихви - признаването на лихвите за приход се извършва по метода ефективната лихва.

Приходи от дивиденти - при установяване на правата за получаването им.

 

Приходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване.

 

 

 

3. 20 Данъци върху дохода

 

 

 

Текущият данък за текущия и предходни периоди се признава като пасив до степента, до която не е платен. Ако вече платената сума за текущ и предходен период превишава дължимата сума за тези периоди, излишъкът се признава като актив.

 

Текущите данъчни пасиви (активи) за текущия и предходни периоди се оценяват по сумата, ко­ято се очаква да бъде платена на (възстановена от) данъчните органи при прилагане на данъчни ставки (и данъчни закони), действащи или очаквани да влязат в сила към датата на баланса.

 

Отсрочените данъци се признават за временни разлики между данъчната основа на активите и пасивите и тяхната балансова стойност към датата на финансовия отчет, като се използва балансовия метод на задълженията.

 

Отсрочен данъчен пасив се признава за всички облагаеми временни разлики.

 

Отсрочен данъчен актив се признава за всички временни разлики, подлежащи на приспадане, до степента, до която е вероятно да съществува облагаема печалба, срещу която да могат да се използват временните разлики, подлежащи на приспадане.

 

Към датата на всеки баланс предприятието преразглежда непризнатите отсрочени данъчни активи. Предприятието признава непризнатите в предходен период отсрочени данъчни активи до степента, до която се е появила вероятност бъдещата облагаема печалба да позволява възстановяването на отсрочен данъчен актив.

 

Балансовата стойност на отсрочените данъчни активи се преразглежда към всяка дата на ба­ланса. Предприятието намалява балансовата стойност на отсрочените данъчни активи до сте­пента, до която вече не е вероятно да бъде реализирана достатъчна облагаема печалба, която да позволява да се оползотвори ползата от част или целия отсрочен данъчен актив. Всяко подобно намаление се проявява обратно до степента, до която е станало вероятно да се реализира доста­тъчна облагаема печалба.

 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъ­дат в сила за периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди / погаси въз основа на данъчните ставки (и данъчни закони), действащи или очаквани да влязат в сила към датата на баланса.

 

Текущите и отсрочените данъци се признават като приход или разход и се включват в печал­бата или загубата за периода, освен до степента, до която данъка възниква отоперация или съ­битие, което е признато през същия или различен период директно в собствения капитал.

 

 

 

 

 

3. 21 Чуждестранна валута

 

 

 

Чуждестранна валута е всяка валута различна от функционалната валута /български лев/ на предприятието.

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално във функционална валута, като към сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска Народна Банка (БНБ) за съответната валута, към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на парични позиции или при преизчисляването на тези парични позиции по курсове, различни от тези, по които са били заведени или преизчислени преди това, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват. Предприятието прави преоценка на валутните парични позиции към датата на финансовия отчет за периода.

Активите и пасивите, както и оборотите са преобразувани във валутната им равностойност по заключителен курс на Българска Народна Банка (БНБ) към датата на баланса към 31 декември 2014 г. (1 Евро = 1.95583 лева). Левът е фиксиран към еврото (преди това Германската марка) от 1 юли 1997 г., по курс 1 Евро = 1.95583 лева.


 

 

3. 22 Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

 

 

 

В резултат на несигурността, присъща на деловата дейност, много статии от финансовите отчети не подлежат на прецизна оценка, а само на приблизителна оценка. Приблизителните оценки се оценяват въз основа на най-актуалната налична и надеждна информация. Приложението на Международните счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Приблизителна оценка подлежат на преразглеждане, ако настъпят промени в обстоятелствата, на които се базират, или в резултат от получена нова информация, или допълнително натрупан опит.

 

Ефектът от промяната в счетоводна приблизителна оценка, се признава перспективно чрез включването му в печалбата или загубата за периода, ако промяната засягя само този период или периода на промяната и бъдещи периоди, ако промяната засяга и двата.

 

Дотолкова, доколкото промяната в счетоводната приблизителна оценка води до промени в активите и пасивите, или се отнася до компонент от капитала, тя се признава чрез коригиране на балансовата стойност на свързания актив, пасив или компонент от капитала в периода на промяната.

 

 

 

 

 

3. 23 Грешки

 

 

 

Грешки по смисъла на МСС 8 могат да възникнат във връзка с признаването, оценяването, представянето или оповестяването на компоненти от финансовите отчети. Потенциалните грешки за текущия период, открити в същия, се коригират преди финансовите отчети да се одобрят за публикуване. Въпреки това, грешки понякога се откриват в последващ период и тези грешки от предходни периоди се коригират.

 

Предприятието коригира със задна дата съществените грешки от предходни периоди в първия финансов отчет, одобрен за публикуване след като са открити чрез:

 

         преизчисляване на сравнителните суми за представения предходен период, в които е възникнала грешка;

         в случай, че грешката е възникнала преди най-ранно представения предходен период, преизчисляване на началното салдо на активите, пасивите и капитала за този период.

 

Грешка от предходен период се коригира посредством преизчисляване със задна дата, освен ако е практически неприложимо да се определи някой от специфичните ефекти за периода или кумулативния ефект от тази грешка.

 

 

 

3. 24  Финансови инструменти

 

 

 

 

 

Финансов инструмент е всеки договор, който поражда финансов актив за дадено предприятие и финансов пасив или капиталов инструмент, за друго предприятие. Предприятието признава финансов актив или финансов пасив в баланса, когато става страна по договорните условия на финансов инструмент.

Финансовите активи и пасиви се класифицират съгласно изискванията на МСС 39.

При първоначалното признаване на финансовия актив или финансовия пасив, предприятието ги признава по справедливата им стойност, плюс, в случая на финансови активи или финансови пасиви, които не се отчитат по справедлива стойност с признаване в отчета за приходите и разходите, транзакционните разходи, които се отнасят директно към придобиването или издаването на финансови активи или финансови пасиви.

 

 

 

 

 

 

След първоначалното признаване предприятието оценява финансовите активи по тяхната справедлива стойност, без да се приспадат разходите по сделката, които биха се извършили при продажба или друг вид изваждане от употреба, с изключение на случаите, касаещи следните видове активи:

 

          заеми и вземания, които се оценяват по амортизирана стойност с използването на метода на ефективния лихвен процент;

          държани до падеж инвестиции,    които се оценяват по амортизирана стойност с използването на метода на ефективния лихвен процент;

          инвестиции в капиталови инструменти, които нямат котирана пазарна цена на активен пазар и чиято справедлива стойност не може да се оцени надеждно;

 

След първоначалното признаване, предприятието оценява всички финансови пасиви по амортизирана стойност с помощта на ефективния лихвен метод, с изключение на:

 

          финансови пасиви отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата.

 

Предприятието отписва финансов актив, когато договорните права върху паричните потоци от финансовия актив са изтекли или когато прехвърля финансовия актив и трансфера отговаря на критериите на МСС 39 за отписване.

 

Предприятието отписва финансов пасив когато той е погасен, тоест когато договорното задължение е отпаднало, анулирано или срокът му е изтекъл.

 

Печалби и загуби от промяна в справедлива стойност и отписване на финансови активи и пасиви се отчитат съгласно МСС 39.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 25 Сделки по плащания, базирани на акции

 

 

 

Служителите (включително директорите) на Дружеството не получава възнаграждения под формата на сделки по плащания, базирани на акции, където служителите предоставят услуги в замяна на акции или права върху акции („сделки, уреждани със собствен капитал").

 

Дружеството прилага МСФО 2 при отчитането на всички сделки за плащане на базата на акции, включително:

 

         сделки за плащане на базата на акции, уреждани чрез издаване на капиталови инструменти, при които предприятието получава стоки или услуги като възнаграждение за капиталови инструменти на самото предприятие (включително акции и опции за акции);

         сделки за плащане на базата на акции, уреждани чрез издаване на капиталови инструменти, при които предприятието придобива стоки или услуги, като поема задължения към доставчика на тези стоки или услуги за сумите, базирани на цената (или стойността) на акциите на предприятието или на други капиталови инструменти на предприятието;

         сделки, при които предприятието получава или придобива стоки или услуги и при които условията на споразумението предоставят или на предприятието, или на доставчика на тези стоки или услуги възможност за избор дали предприятието да уреди сделката в парични средства или чрез емитиране на капиталови инструменти;

 

Дружеството признава получените или придобити стоки и услуги в сделки за плащане на базата на акции, когато получи стоките или с получаването на услугите.

 

 

 

 

Когато стоките или услугите, получени или придобити в сделка за плащане на базата на акции, не отговарят на условията за признаване като активи, те се признават като разходи.

Когато стоките или услугите са получени като престация срещу дялове или акции на предприятието транзакцията се оценява по справедливата стойност на получените стоки и услуги на датата на получаването им, когато това е възможно. Ако справедливата стойност не може надеждно да се оцени, тогава транзакцията се признава по справедливата стойност на капитала, който предприятието издава като насрещна престация.

Ако Дружеството трябва да погаси задължението с пари в брой или други активи , то отчита сделката или елементите на сделката като уредена с парични средства в брой. Останалата част на сделката се базира на капитала

 

 

 

 

 

 

3. 26 Свързани лица и сделки между тях

 

 

 

 

Предприятието спазва изискванията на МСС 24 при определяне и оповестяване на свързаните лица. Сделка между свързани лица е прехвърляне на ресурси, услуги или задължения между свързани лица без разлика на това, дали се прилага някаква цена.

 

 

„Наш Дом -България „ АД Холдинг оповестява следните свои дъщерни дружества, включени във финансовия отчет :

 

 

 

 

 

Дружество

31.12.2021

размер

стойност (х.лв)

„Мелта 90" АД, гр.София

99.28%

2 144

„Мелта" АД, гр.Казанлък

98.61%

1 390

„НДБ - Комерс" ЕООД, гр.София

100%

5

Агрохолд НД ООД

60%

3

Общо

 

3542

 

 

 

 

„Наш Дом-България" АД Холдинг оповестява следните други свързани лица:

 

Асоциирани предприятия в чужбина:

 

- "Норберт Текстер Фуудконсултинг" Гмбх Германия - участие в капитала

 

  Малцинствено участие:

-       "Институт по заваряване " гр. София

-       "Дом Нет" АД гр. София

 

Мажоритарен собственик на Дружеството :

-   Андрей Иванов Тенев

 

 

 

3. 27 Лизинг

 

 

Съгласно МСС 17 лизингов договор се класифицира като финансов лизинг, ако прехвърля по същество всички рискове и изгоди от собствеността върху актива. Лизингов договор се класифицира като оперативен лизинг, ако не прехвърля по същество всички рискове и изгоди от собствеността върху актива.

 

3. 28 Договори за строителство

 

 

Договор за строителство е договор, в който е договорено конкретно изграждане на актив или на съвкупност от активи, които са в тясна взаимна връзка или взаимна зависимост по отношение на тяхното проектиране, технология и функция, крайна цел или предназначение. Договор на база на твърда цена е договор за строителство, който е сключен на твърда договор­на цена или твърда единична цена на готовия продукт, която в някои случаи е обвързана с клау­зи за повишаване на разходите.

Договор на база "разходи плюс" е договор за строителство, при който се възстановяват допус­тимите или определените по друг начин разходи плюс процент към тези разходи или твърдо възнаграждение.

 

Приходите по договора включват:

1.     първоначалната сума на прихода, договорена в договора;

2.     изменения в строителните работи, изплащането на искове и материални стимули до степента, в която е вероятно те да доведат до реализиране на приходи и същите могат да бъдат надеждно оценени.

 

Приходите по договора се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение . Оценката на приходите по договора се влияе от множество несигурности, които зависят от резултатите от бъдещи събития . Често приблизителните оценки трябва да бъдат преразглеждани вследствие на възникването на събитията и разрешава­нето на несигурностите . Следователно, сумата на приходите по договора може да се увеличава или намалява през различните периоди .

 

 

Разходите по договора включват:

 

1.         Разходи, които са пряко свързани с конкретния договор:

         разходи за труд на обекта, включително надзор на обекта;

         разходи за материали, използвани при строителството;

          амортизация на машините, оборудването и съоръженията, използвани по договора;

          разходи за придвижването на машините, оборудването, съоръженията и материалите до и от площадката на изпълнението на договора;

          разходи за наемане на машини, оборудване и съоръжения;

          разходи за проектиране и техническа помощ, които пряко са свързани с договора;

          приблизителни разходи за работи по извършването на корекции и работи по гаранци­онната поддръжка, включително и очакваните гаранционни разходи;

          искове от трети страни.

 

 

Тези разходи могат да бъдат намалени с евентуални случайни приходи, които не са включени в приходите по договора, например, приходи от продажбата на излишни материали и продажбата на машините, оборудването и съоръженията в края на договора.

 

 

2.         Разходи, които се отнасят към дейността по договора като цяло и могат да бъдат
разпределени към договора:

         застраховки;

         разходи за проектиране и техническа помощ, които не са пряко свързани с конкретен договор; общи разходи по строителството.

 

 

3.         Други разходи, които могат да бъдат конкретно начислени на клиента съгласно
условията на договора - могат да включват някои общи административни разходи и раз-
ходи за развойна дейност, за които в условията на договора е предвидено
възстановяване

 

 

 

 

Разходите по договора включват разходи , които се отнасят към дадения договор за периода от датата на възлагането до окончателното му изпълнение. Разходите обаче, които се отнасят пряко към даден договор и които са понесени във връзка със сключването на договора, също се включват като част от разходите по него, ако могат да бъдат определени поотделно и надеждно оценени и е вероятно, че договорът ще бъде сключен. Когато разходите, направени по сключ­ването на договора, се признават за разход за периода , през който са направени, те не се включват в разходите по договора, когато договорът е сключен през следващ период.

Разходи, които не могат да бъдат отнесени към договорна дейност или не могат да бъдат разпределени към даден договор, се изключват от разходите за този договор за строителство.

 

 

 

 

 

3. 29 Събития след датата на баланса

 

 

 

 

Събития след датата на баланса са онези събития, както благоприятни, така и неблагоприятни, които възникват между датата на баланса и датата, на която финансовите отчети са одобрени за публикуване.

Разграничават се два вида събития:

          такива, които доказват условия, съществували към датата на баланса (коригиращи събития след датата на баланса);

         такива, които са показателни за условия, възникнали след датата на баланса (некоригиращи събития след датата на баланса).

 

Дружеството коригира сумите, признати във финансовите отчети, за да отрази коригиращите събития след датата на баланса и осъвременява оповестяванията.

 

Предприятието не коригира сумите, признати във финансови отчети, за да отрази некоригиращите събития след датата на баланса. Когато некоригиращите събития след датата на баланса са толкова съществени, че неоповестяването би повлияло на способността на потребителите на финансовите отчети да вземат стопански решения, предприятието оповестява следната информация за всяка съществена категория на некоригиращото събитие след датата на баланса:

          естеството на събитието;

         оценката на финансовия му ефект или изявление, че такава оценка не може да бъде направена.

 

 

 

 

 

3. 30 Отчет за паричния поток

 

 

 

 

Приета е политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия метод. Паричните потоци се класифицират като парични потоци от:

 

          Оперативна дейност

          Инвестиционна дейност

          Финансова дейност

 

 

 

 

 

 

3. 31  Отчет за промените в собствения капитал

 

 

 

 

 

Приета е счетоводна политика да се изготвя отчета чрез включване на : S Нетна печалба и загуба за периода

S  Салдото на неразпределената печалба както и движенията за периода S  Всички статии на приходи или разходи, печалба или загуба, които в резултат на действащите МСС се признават директно в собствения капитал.

Кумулативен ефект от промените в  счетоводна политика и фундаментални грешки в

съответствие с МСС 8

Прехвърляне и разпределение на капитал между собствениците

Настъпилите промени в резултат на всички изменение по всички елементи на собствения капитал.


III. Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет

 

1. Баланс

1.     1 Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Към 31.12 2021 г. имотите, машините, съоръженията и оборудването включват::

(х.лв)

 

 

Земи

Сгради

Машини и съоръжения

Транспорт

ни средства

Разходи за придобива не на (ИМС)

Други активи

вкл. стоп.

инвентар

Общо

Отчетна стойност

Салдо към 31.01.2020

-

6

18

132

-

99

255

Постъпили

-

-

-

-

-

-

-

Излезли

-

-

-

-

-

-

-

Салдо към 31.03.2021

-

6

18

132

-

99

255

Амортизация

Салдо към 31.12.2020

-

(6)

(18)

(132)

-

(92)

(248)

Постъпили

-

-

-

-

-

-

-

Излезли

-

-

-

-

-

-

-

Салдо към 31.03.2021

-

(6)

(18)

(132)

-

(92)

(248)

 

Балансова стойност към 31.12.2020

0

0

0

0

-

7

7

Балансова стойност към 31.03.2021

0

0

0

0

-

7

7

Отчетната им стойност при придобиването е била общо 255 хил.лв. – по група активи: сгради – 6 хил.лв, машини и съоръжения – 18 хил.лв, транспортни средства – 132 хил.лв, други активи, вкл. стопански инвентар – 99 хил. лв. Към 31.12.2021 г. са налични ДМА с балансова стойност 7 хил.лв.

1. 2 Нетекущи нематериални активи

Към 31.12 2021 г нетекущите нематериални активи включват:

 

(х.лв)

 

 

Права върху собственост

Програмни продукти

Други активи

Общо

 

 

 

 

 

Отчетна стойност

 

 

 

 

Салдо към 31.12.2020

11

54

23

88

Постъпили

 

 

 

 

Излезли

 

 

 

 

Салдо към 31.03.2021

11

54

23

88

Амортизация

 

 

 

 

Салдо към 31.12.2020

(11)

(54)

(23)

(88)

Постъпили

 

 

 

 

Излезли

 

 

 

 

Салдо към 31.03.2021

(11)

(54)

(23)

(88)

 

 

 

 

 

Балансова стойност към 31.12.2020

0

0

0

0

Балансова стойност към 31.12.2021

0

0

0

0

 

 


 


 

 

 

1.   3 Дялове и участия

 

 

Инвестиции в дъщерни предприятия___ (х.лв)

 

Участия

31.12.2021

31.12.2020

размер

стойност

размер

стойност

„Мелта 90" АД, гр.София

99.28%

2144

99.28%

2144

„Мелта" АД, гр.Ловеч

98.61%

1390

98.61%

1390

„Агрохолд" ООД,

60.00%

3

60.00%

3

„НДБ Комерс" ЕООД

100.00%

5

100.00%

5

Общо

 

3542

 

3542

 

 

 

Инвестиции в асоциирани и други предприятия  (х.лв)

 

 

Участия

31.122021

31.12.2020

размер               стойност

размер               стойност

„Институт по заваряване" АД, гр.София

5.35%

15

22.33%

15

„Дом Нет" АД, гр.София

50.00%

25

50.00%

25

„Норберт Текстер Фуудконсултинг", гр.Рощок - Германия

44%

108

44%

108

 

 

 

 

 

Общо

 

148

 

148

 

 

 

Вид

31.12.2021

31.12.2020

Текущи вземания от групата –свързани

 

 

 

предприятия в т.ч.

5788

5788

Вземания по продажби

 

 

Вземания по предоставени търговски

 

 

заеми и други

5788

5788

Текущи вземания и други в т.ч.

 

 

Вземания по продажби

 

 

Вземания по предоставени търговски

 

 

заеми

 

 

Други

 

 

Общо

5788

5788

 

 

 

 


1. 3. 1 Текущи търговски вземания от групата

                                                                                                                                                 (хил.лв.)1. 5 Текущи търговски и други вземания

(х.лв)

 

Вид

31.12.2021

31.12.2020

Вземания от свързани предприятия в

 

 

т.ч.

 

 

Вземания по продажби

 

 

Лихви

 

 

Вземания по заеми

 

 

Текущи вземания в т.ч.

543

543

Вземания по продажби

119

119

Вземания по предоставени аванси

18

18

Съдебни и присъдени вземания

 

 

Данъци за възстановяване

12

 

Вземания от социално осигуряване

 

 

Други краткосрочни вземания

394

406

Общо

543

543

 

 

 

 

 


1. 6 Парични средства


Блокирани парични средства

 

 

Парични еквиваленти

 

 

Общо

1

1

 

 

 

 

 

 

7 Собствен капитал

 

1.     7. 1 Основен капитал

 

 

 

Акционер

31.12.2021

31.12.2020

Брой акции

Стойност (х.лв)

Платени (х.лв)

% Дял

Брой акции

Стойност (х.лв)

Платени (х.лв)

% Дял

Андрей Иванов Тенев

5 005 359

5 005

5 005

91,31

5 005 359

5 005

5 005

91,31

Физически лица

472 563

473

473

8,66

472 563

473

473

8,66

„Николов БВК" АД

500

0,5

0,5

0,01

500

0,5

0,5

0,01

„Обединени оранжерии" ООД

500

0,5

0,5

0,01

500

0,5

0,5

0,01

„ИКОнаБГ" ЕООД

2724

3

3

0,01

2724

3

3

0,01

„Агенция за инвестиции и консултации" АД

50

-

-

-

50

-

-

-

Общо:               | 5 481 696 |  5 482     |   5 482   |   100%   |   5 481 696   |    5 482    |   5 482    | 100%


 

 

            2 Резерви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и др.

 

 

 

 

 

Увеличения от:

-

-

-

-

-

Разпределение на печалба

-

-

-

-

-

Преоценка на

 

 

 

 

 

активи

 

 

 

 

 

Други изменения

 

 

 

 

 

Намаления от:

-

-

-

-

-

Покриване на загуби

-

-

-

-

-

Преоценка/Продаж

 

 

 

 

 

ба на активи

 

 

 

 

 

Резерви към

3 185

548

 

27

3760

31.03.2021 г.

 

Преизчислени

 

 

 

 

 

резерви към 31.03.2021

3 185

548

 

27

3760

 

 

 

1. 8 Нетекущи търговски и други задължения

(х.лв)

 

Вид

31.12.2021

31.12.2020

Задължения към свързани предприятия в

 

 

т.ч.

 

 

Задължения по доставки

 

 

Задължения по получени търговски заеми

 

 

Нетекущи задължения по лизингови

 

 

договори

 

 

Други дългосрочни задължения в т.ч.

31

31

Задължения по получени търговски заеми

31

31

Пасиви по отсрочени данъци

 

 

Други задължения

 

 

Общо

31

31

 

 

1.8. 1 Приходи за бъдещи периоди

 

 

Към 31.12.2021 и 31.12.2020 няма отразени приходи за бъдещи периоди.

 

1.      8. 2 Текущи търговски и други задължения

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Задължения по получени търговски заеми

 

 

Задължения към персонала

139

137

в т.ч. по компенсируеми отпуски

 

 

Задължения към социално осигуряване

61

58

Данъчни задължения за:

129

128

Данък добавена стойност

2

2

Корпоративен данък

100

100

Други данъци

27

26

Други краткосрочни задължения в т.ч.

211

209

Застраховки

 

 

Други краткосрочни задължения

209

209

Общо

1093

1076

 

 

 

 

1.  8. 3 Данъчни задължения

 

(х.лв)

Вид

31.12.2021

31.12.2020

Данъчни задължения в т.ч.

129

128

Данък добавена стойност

2

2

Корпоративен данък

100

100

Други данъци

27

26

Общо

129

128

 


2. Отчет за доходите

2. 1  Приходи от продажби


 

 

 

 

 

 

 

2. 3 Финансови приходи / разходи

 

 

 

 

 

 

(х.лв)

 

Финансови приходи от:

01.01.- 31.12 2021

01.01.-31.12.2020

Лихви

 

 

От операции с финансови инструменти

 

 

Положителни курсови разлики

 

 

Общо

0

0

 

(х.лв)

Финансови разходи от:

01.01.- 31.12.2021

01.01.-31.12.2020

Лихви

 

 

Отрицателни курсови разлики

 

 

Други

 

 

Общо

0

0

 

 

IV. Други оповестявания

 

 

1.  Разходи за суровини, материали и консумативи

 

 

_________________________________________________________________________________ (х.лв)

Вид разход

01.01.- 31.12.2021

01.01.-31.12.2020

Основни материали за производство

 

 

Спомагателни материали

 

 

Горивни и смазочни материали

 

 

Резервни части

 

 

Ел. енергия

 

 

Топлоенергия

 

 

Офис материали и консумативи

 

 

Други материали

 

 

Общо

0

0


 


 

Ишлеме

 

 

Наеми

 

 

Данъци и такси

 

 

Агромелиоративни мероприятия

 

 

Застраховки

 

 

Други разходи

1

0

Общо

6

12

 

 

3. Други разходи

 

 

 

 

 

 

 

(х.лв)

Вид разход

01.01.- 31.12.2021

01.01.-31.12.2020

Разходи за командировки

 

 

Представителни разходи

 

 

Брак

 

 

Отписани вземания

 

 

Отписани трайни насаждения

 

 

Други

0

0

Общо

0

0

 

 

 

4. Разходи за данъци

 

 

 

 

 

 

 

 

(х.лв)

Вид разход

01.01.- 31.12.2021

01.01.-31.12.2020

Данъци от печалбата

 

 

Изменение за сметка на отсрочени данъци

 

 

Общо

 

 

 

Разходът за одит за финансовия отчет за 2021 г. е в размер на 2 хил. лв.

 

5. Свързани лица и сделки със свързани лица

Дружеството оповестява следните свързани лица:

Собственик на капитала на Дружеството, упражняващ контрол:

Андрей Иванов Тенев

Дъщерни предприятия на „Наш Дом България Холдинг" АД:

„Мелта 90" АД, гр.София „Мелта" АД, гр.Казанлък „НДБ - Комерс" ЕООД гр. София „Агрохолд НД" ООД

 

Асоциирани и други предприятия на „Наш Дом България Холдинг" АД:

 

„Институт по заваряване" АД, гр.София „Дом Нет" АД, гр.София

„Норберт Текстер Фуудконсултинг", гр.Рощок - Германия

 

 

 

 

Ключов ръководен персонал на предприятието:

 

Андрей Иванов Тенев - Изпълнителен директор

„Ико на БГ"ЕООД чрез Андрей Иванов Тенев - Член на Съвета на директорите „МЕЛТА-90"АД - Член на Съвета на директорите

 

 

 

 

(х.лв)

 

Вид доход

01.01.- 31.2.2021

01.01.-31.12.2020

Общо възнаграждения на ключовия ръководен персонал, в т.ч.:

5

10

Краткосрочни доходи на наети лица

 

 

Доходи след напускане на работа

-

-

 

 

 

 

 

Сума на неуредени салда със свързани лица:

 

 

 

_________________________________________________________________________________ (х.лв)

Задължение към свързани лица

01.01.- 31.12.2021

Обезпечения/гаранции

„Мелта" АД

 

 

„НДБ Комерс" ЕООД

 

 

„Мелта 90" АД

 

 

Общо

0

 

 

 

 

(х.лв)

Вземания от свързани лица

01.01.- 30.09.2021

Обезпечения/гаранции

„Мелта 90" АД

125

 

„Мелта" АД

5432

 

„Агрохолд НД" ООД

50

 

„НДБ Комерс" ЕООД

59

 

Други/нач салдо без инфо

122

 

Общо

5788

 

 

 

 

(х.лв)

Получени заеми от свързани лица

01.01.- 31.12.2021

Лихвен процент

Андрей Иванов Тенев