03_Forma-KFN_NOVA_IND_GFO_31-12-2023_actuel

Вътрешна информация към доклада за дейността към 31.12.2023

Декларация по чл.100

Допълнителна информация към доклада за дейността към 31.12.2023

Неконсолидиран доклад за дейноста за периода Януари Декември 2023

Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2023

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран към 31.12.2023

СПРАВКА УВЕДОМЛЕНИЕ 30.09.2023

ДЕКЛАРАЦИЯ чл.100_30.09_2023

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОВНИЕ КОНСОЛИДИРАН КЪМ30.09.2023

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2023

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 3-то ТРИМЕСЕЧИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ чл.100_30.09_2023

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЙНОСТ 30-09-2023

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 3-то ТРИМЕСЕЧИЕ

Вътрешна информация 30_09_2023

Декларация чл.100_30_09_2023[3070] (1)

Доълнителна информация към доклада зе дейността на дружеството 30_09_2023

Неконсолидииран финансов отчет 30_09_2023_str 1-36 actuel

Неконсолидиран доклад за дейността 30_09_2023[3047]

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран 3-то_2023

Справка за ценните книжа 30-09-2023_actuel 1-33

Счетоводен баланс на консолидирана основа 2-ро 2023

Отчет за финансовото състояние консолидираан 2-ро 2023

Консолидиран финансов отчет 30-06-2023

Консолидиран доклад за дейността 30.06.2023

Допълнителна информация към доклада за дейността 2-ро 2023

Декларация по чл.100 – консолидиран

Вътрешна информация към доклада за дейността 2-ро тримесечие 2023

Отчет за паричните потоци30-06-2023

Въртешна информация към доклада за дейностт 30_06_2023

Декларация чл. 100

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА

Неконсолидиран доклад за дейността 30_06_2023

Неконсолидиран финансов отчет 30_06_2023

Отчет МФСО

Отчет за финансовото състояние консолидиран към 31.03

Отчет за финансовото състояние консолидиран актив

Отчет за паричните потоци

Консолидиран финансов отчет към 31.03.2023

Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството към 31.03.2023

Вътрешна информация

 Консолидиран доклад за дейносттс 31.03.2023

Декларация по чл.100 31.03_2023-

Неконсолидиран финансов отчет 1-35 1-во трим 2023

Допълнителна информация 31-03-2023

ГФО МСФО 1-во2023

Вътрешна информация 31-03-2023

Декларация чл. 100 одитор

Форма КФН Нова ИНД ГФО 31-03-2023

Доклад за дейността 31_03_2023