Финансови отчети

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2021 г

Счетоводен баланс 2-ро тримесечие -2021_33

Отчет за финансовото състояние консолидиран 2-ро тримесечие 2021

Декларация по чл.100 2-ро тримесечие 2021

Консолидиран доклад за дейността към 30.06.2021

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл. 100

НЕКОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ЮНИ 2021

НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НЕКОНСОЛИДИРАН КЪМ 3.06.2021 .

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-МАРТ 2021

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.100 1-во ТРИМЕСЕЧИЕ 2021

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КОНСОЛИДИРАН КЪМ 31.03.2021

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА НЕКОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА КЪМ 31.03.2021

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2021

ДОКЛАД ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

ПОЛИТИКА ДОХОДИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ. 100 ОДИТОР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА КЪМ 31.12.2020

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НЕКОНСОЛИДИРАН КЪМ 31.12.2020

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.100

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2020

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КОНСОЛИДИРАН КЪМ 31.12.2020

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл. 100

НЕКОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-МАРТ 2021 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО към 31.03.2021 г.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО към 31.03.2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.03.2021 г.

НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.03.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НЕКОНСОЛИДИРАН към 31.03.2021 г.

ДОКЛАД ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

ПОЛИТИКА ДОХОДИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 100 ОДИТОР

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ1.12.2020 3

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2020

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.100

НЕКОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2020

НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НЕКОНСОЛИДИРАН КЪМ 31.12.2020

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.100

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2020

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА КЪМ 31.12.2020

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КОНСОЛИДИРАН КЪМ 31.12.2020

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл. 100

НЕКОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2020

Счетоводен баланс на индивидуална основа към 31.12.2020

НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран

Декларация по чл.100

Консолидиран доклад за дейността към 30.09.2020

Счетоводен баланс към 30.09.2020 г.

Консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 .

Отчет за финсовото състояние консолидиран 3-то тримесечие 2020 г.

Декларация по чл.100

Неконсолидиран доклад за дейността за 3-то тримесечие 2020 г.

Счетоводен баланс на индивидуална основа 3-то тримесечие 2020. г

Неконсолидирн финансов отчет към 30.09.2020 г.

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран 3-то тримесечие2020 г.

Политика доходи

Декларация по чл. 100 2-ро тримесечие 2020

Консолидиран доклад за дейността за периода Януари-Юни 2020 г.

Счетоводен баланс

Отчет за финансовото състояние консолидиран към 30.06.2020 г.

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НЕКОНСОЛИДИРАН КЪМ 31.12.2019 г

Декларация корпоративно управление 2019

Декларация по чл. 100Н консолидиран

Счетоводен баланс на консолидирана основа към 31.12.2019

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран към 31.12.2019

Декларация по чл.100 одитор 2019

Консолидиран доклад за дейността годишен 2019 г.2019

Консолидиран финансо отчет към 31.12.2019 г.

Доклад на независимия одитор годишен 2019

Отчет за финансовото състояние консолидиран годишен 2019

МСФО 31.03.2020 индивидуален

МСФО консолидиран 1-во тримесечие 2020

Счетоводна политика индивидуален31.03.2020

Счетоводна политика консолидиран 1-во тримесечие 2020

КФН Индивидуален 31.03.2020

КФН Консолидиран 1-во тримесечие 2020

Доклад дейност консолидиран 1-во тримесечие 2020

Вътрешна информация 31.03.2020 индивидуален

Декларация чл.100 консолидиран 1-во тримесечие 2020

Допълнителна информация 31.03.2020 индивидуален

Доклад за дейността 31.03.2020

Декларация чл.100 индивидуален  31.03.2020

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран към 30.06.2020

Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2020

Счетоводен баланс на индивидуална основа към 30.06.2020

Вътрешна информация към доклада на дейността на дружеството към 30.06.2020

Допълнителна информация към дейността на дружеството към 30.06.2020

Неконсолидиран доклад за дейността към 30-06-2020

Декларация по чл.100 индивидуален 30.06.2020