Финансови отчети

Декларация корпоративно управление 2019

Декларация по чл. 100Н консолидиран

Счетоводен баланс на консолидирана основа към 31.12.2019

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран към 31.12.2019

Декларация по чл.100 одитор 2019

Консолидиран доклад за дейността годишен 2019 г.2019

Консолидиран финансо отчет към 31.12.2019 г.

Доклад на независимия одитор годишен 2019

Отчет за финансовото състояние консолидиран годишен 2019

МСФО 31.03.2020 индивидуален

МСФО консолидиран 1-во тримесечие 2020

Счетоводна политика индивидуален31.03.2020

Счетоводна политика консолидиран 1-во тримесечие 2020

КФН Индивидуален 31.03.2020

КФН Консолидиран 1-во тримесечие 2020

Доклад дейност консолидиран 1-во тримесечие 2020

Вътрешна информация 31.03.2020 индивидуален

Декларация чл.100 консолидиран 1-во тримесечие 2020

Допълнителна информация 31.03.2020 индивидуален

Доклад за дейността 31.03.2020

Декларация чл.100 индивидуален  31.03.2020

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран към 30.06.2020

Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2020

Счетоводен баланс на индивидуална основа към 30.06.2020

Вътрешна информация към доклада на дейността на дружеството към 30.06.2020

Допълнителна информация към дейността на дружеството към 30.06.2020

Неконсолидиран доклад за дейността към 30-06-2020

Декларация по чл.100 индивидуален 30.06.2020