Вътрешна информация 31.03.2019

Вътрешна информация 30.06.2019

КФН Индивидуален 1-во тримесечие 2019

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран 1-во тримесечие 2019

КФН Индоводиален 2-ро тримесечие 2019

Отчет за финансовото състояние 2-ро тримесечие 2019

Неконсолидиран доклад за дейността на Наш дом България АД-Холдинг за периода Януари-Юни 2019

Неконсолидиран доклад за дейността на Наш дом България АД – холдинг за периода Януари-Март 2019

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран 3то тримесечие 2019

Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2019

Счетоводен баланс 3то тримесечие2019

Вътрешна информация 30.09.2019

Счетоводен баланс към 31.12.2019 г.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31.12.2019 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31.12.2019 г.

Неконсолидиран доклад за дейността за периода Януари-Декември 2019

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КОНСОЛИДИРАН КЪМ 31.12.2019

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА КЪМ 31.12.2019

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2019

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл. 100

Декларация по чл.100